محصولات فرهنگی و هنری
پاییزان
مدیریت: اکبر جعفری و علی صبوری
عرضه محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - مقابل داروخانه نریمان