خدمات فرهنگی
فروشگاه دنیز
مدیریت: مسعود الله یاری
عرضه محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - ابتدای بلوار حدادی