مصالح و ملزومات ساختمانی و موزائیک
شرکت تهیه و توزیع فرآورده های ساختمانی کمالی
مدیریت: محمد کمالی
انواع مصالح ساختمانی