شیشه و آیینه
حمید
مدیریت: حمیدرضا برجی
کالای شیشه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - کرج نو