طباخی - سیراب شیردان
طباخی کوروش
مدیریت: رامین قوری وند
طباخی