فضاگستر
مدیریت: علی کیانی مقدم
مصنوعات فلزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بهشتی - بعداز م سپاه