آژانس مسافرتی
شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری پرواز نقره ای پارسیان
مدیریت: سعید نکویی
مجری و مشاور تورهای داخلی و خارجی