خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون ندا
مدیر: عبداله ایزدی
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - بنی چ اول و دوم