گوناگون
مقیمان
مدیر: نصراله مقیمان
پمپ آب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - اول سه باندی - مقابل بانک رفاه