اتحادیه توزیعی و خدماتی
مصالح فروشان
مدیریت:
اتحادیه مصالح فروشان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه رجایی شهر به سمت درختی