اتحادیه های توزیعی و خدماتی
نمایشگاه اتومبیل
مدیریت:
اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
رجائی شهر ابتدای بلوار سه باندی روبروی پارک