لوازم تزئینی-عروسی-تولد
فروشگاه تولید و شادی
مدیریت: حسین زرگران
لوازم جشن و تولد
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهرشدتفخ اصلی، بین 10 و 11 شرقی