آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه قویمی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
رجایی شهر، روبروی داروخانه بهار