اتومبیل-خرید و فروش
اتومبیل حمید
مدیریت: سید حمید عربشاهی
خرید و فروش اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه باندی رجائی شهر - روبروی بلوار ماهان