بانک صادرات رجایی شهر
مدیریت:
بانک صادرات
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
رجایی شهر - بلوار زرین - بین خ 4 و 5