دارالترجمه
آسیا
مدیریت: بابائی
دارالترجمه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
چهارراه طالقانی، بلوار طالقانی پلاک: 352