فروشگاه های زنجیره ای
کارکنان
مدیریت: مجید اعتمادی
تعاونی مصرف
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - جنب پارک شرافت