اسپرت علی
مدیریت: علی رحیمی
لوکس اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - میانجاده - ساختمان فیروزبخت