فرش دستباف
رز
مدیریت: محمد دلیری
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
چ طالقانی - بسمت م سپاه - نرسیده به دارایی