شرکتهای خصوصی و دولتی
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز
مدیریت: بیژن فرجی
ارائه خدمات به بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار شهید بهشتی - روبروی مجتمع فرهنگی سپاه ساختمان البرز