پرده سرا
خانه رویایی
مدیر: علیرضا محمدی
پرده سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - بین سه باندی و فلکه اول - بش بن بست صالحی