آژانس باربری-پیک موتوری
باربری زنبق بار مهرشهر
مدیریت: اکبر وفائی
حمل بار واثاثیه منزل باکارگران ورزیده و ماشینهای مسقف شهری وشهرستان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
کرج مهرشهر بلوار ارم زنبق
ایمیل: