خدمات فرهنگی
تسکو
مدیریت: رضا جعفری
عرضه محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بسمت ساسانی - جنب ساندویچ دولپی