آرایشگاه آقایان
پیرایش پارسی
مدیریت: وحید حسنی
پیرایش مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر، پایین تر از چهارراه مصباح، پیرایش پارسی