سراجی
سناتور
مدیریت: محمدعلی و حسین حمزه زاده
انواع کیف
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ صمباح