رینگ و لاستیک اتومبیل
پاسارگاد
مدیریت: روح اله غفاری
رینگ و لاستیک