قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
نان شیرینی آق بانو
مدیر: علی مزرعه
نان و شیرینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح