رینگ و لاستیک اتومبیل
ذهقان
مدیر: جواد دهقانی
لاستیک فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - بسمت چ مصباح - بعداز بانک کشاورزی - روبروی درمانگاه سجاد