خشکشویی و لباسشویی
شازده
مدیر: مجید علی اکبر لو
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م مادر - بلوار دانش آموز - نبش ک شازده