اتومبیل
اتو گالری مهیار
مدیریت: مهیار عمونجف
نمایشگاه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز، جنب کارواش سعیدی