دکوراسیون داخلی ساختمان
کاخ
مدیریت: علیرضا ساریخانی
دکوراسیون داخلی - کابینت و پرده
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر