لوازم لوکس-ضبط و باند-شیشه اتومبیل
سعید
مدیریت: سعید خراسانی گرده کوهی
لوازم لوکس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - بلوار شهید فهمیده - بعداز م شهید فهمیده