اتحادیه های توزیعی و خدماتی
نفت و گاز الکتریک
مدیریت:
اتحادیه نفت و گاز الکتریک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چهارراه طالقانی به سمت 7 تیر جنب سوپر برگ سبز پلاک: 180