بانک ها و موسسات مالی
بانک صادرات چهارصد دستگاه
مدیریت:
بانک صادرات
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چهارصد دستگاه