طباخی - سیراب شیردان
طباخی ببلی
مدیریت: احمد محمودی
طباخی