طباخی - سیراب شیردان
بره ناقلا
مدیریت: ناصر کاوه و اسماعیل قلعه
طباخی