اغذیه -رستوران -سفره خانه
خوش خوراک پارسی
مدیریت: معصومه قدیانی
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بین م اسبی و مهران - ساختمان سلام