طباخی - سیراب شیردان
مزرعه
مدیریت: پرویز بدری و حشمت لطفی
طباخی