سوپر اغذیه پامادور
سوپر اغذیه پامادور
مدیر: محمد شعبان پور
پیتزا و ساندویچ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه، دور میدان مهران، پیتزا پامادور
پلاک: 21