دفاتر اسناد رسمی
کشاورز
مدیریت: امیرعلی کشاورز عادلی
دفتر اسناد رسمی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م مهران - روبروی بانک تجارت