خدمات فرهنگی
ایران زمین
مدیریت: سعید اردنی
محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار استقلال - پایین تراز م اسبی