خشکشویی و لباسشویی
قائم
مدیر: محمد مستقیمی
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م طالقانی - بلوار تربیت معلم - بین تربیت 11 و 13