خشکشویی و لباسشویی
خشک شویی البرز
مدیر: خسرو هاشم لو
خشک شویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار استقلال - پایین تر از میدان استقلال