فرش دستباف
آریانا
مدیریت: علی حکیمی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - بین چ طالقانی و م شهدا