فروشگاه خلیج
مدیریت: وفا خوش باطن
لوزام صوتی حرفه ای اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چ دانشکده - جنب کتابخانه امیرکبیر