آژانس مشاورین مسکن
مسکن باران
مدیریت: موسی طالع پور
مسکن
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
طالقانی شمالی - نبش کوچه ناصری