پرده سرا
آذین 2
مدیر: حسین ساریخانی
پرده
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر بین چ مصباح ئ کارخانه قند - روبروی بانک کشاورزی