تابلو سازی
تک نگار
مدیریت: محمدباقر تک دهقان
تابلو سازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، خ برغان ، خیابان نژاد رمضانی ، پلاک 165