اتحادیه توزیعی و خدماتی
میوه فروشان
مدیریت:
اتحادیه میوه فروشان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان آزادگان ابتدای خ برغان روبروی شورای شهر