بانکها و موسسات مالی
بانک رفاه کارگران مرکزی
مدیر:
بانک رفاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ شهید بهشتی - نبش خ پدیدار